REGULAMIN REZERWACJI APARTAMENTÓW

I. Informacje Ogólne

Regulamin rezerwacji określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoczesnym wyrażeniem akceptacji warunków rezerwacji. Podmiotem będącym stroną umowy krótkotrwałego wynajmu Apartamentów jest firma CityCentral Apartments Bartosz Wielgosz z siedzibą w Gdyni.
Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego.
Apartament – apartament mieszkalny, szczegółowo scharakteryzowany na stronie internetowej www.apartamentygdynia.eu, przeznaczony do wynajęcia przez Klienta w celach wypoczynkowych bądź biznesowych.

II. Rezerwacja

 1. Klient dokonuje rezerwacji przy użyciu:
  • formularza rezerwacji na stronie www.apartamentygdynia.eu
  • poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 608-012-485
  • za pomocą kontaktu mailowego pod adresem: kontakt@apartamentygdynia.eu
 2. Każdorazowo potwierdzenie rezerwacji stanowi przesyłany na adres Klienta e-mail. Wymaganym potwierdzeniem zgłoszenia rezerwacji może być przedpłata -zadatek w określonej przez Apartamenty Black&White wysokości, o czym informuje Klienta w potwierdzeniu rezerwacji. Apartamenty Black&White mogą odstąpić od konieczności dokonania przedpłaty-zadatku w wyjątkowych sytuacjach, co należy ustalać z Apartamenty Black&White.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego w sytuacji, gdy wymagana jest przedpłata-zadatek lub z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji z potwierdzeniem braku konieczności dokonania przedpłaty.
 4. Powyższe ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Dokonując rezerwacji, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.apartamentygdynia.eu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Wypełniając formularze znajdujące się na stronie internetowej Wynajmującego, Najemca dobrowolnie udostępnia informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Klient może anulować rezerwację mailowo bądź telefonicznie. Anulowanie rezerwacji na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu wiąże się z całkowitym zwrotem przedpłaty. Anulowanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z utratą wartości zadatku, od czego Apartamenty Black&White mogą odstąpić. W sezonie niskim zasady anulowania rezerwacji ustalamy indywidualnie, jednak nie mniej niż na 7 dni przed terminem przyjazdu. W przypadku zameldowania i wymeldowania w godzinach innych niż wyznaczone może zostać pobierana dodatkowa opłata, o czym Apartamenty Black&White informują Klienta.
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa, o ile w nowym terminie Apartamenty Black&White mają do zaoferowania miejsca w innym bądź tym samym apartamencie. Możliwość zmiany rezerwacji należy potwierdzić z Apartamenty Black&White. O ile zmiana rezerwacji nie wiąże się z podwyższeniem standardu apartamentu, nie powoduje żadnych dodatkowych opłat. Wszelkie opłaty wskazane na stronie internetowej Apartamenty Black&White zawierają należne podatki. W cenę wliczona jest pościel, ręczniki, internet bezprzewodowy oraz media.
 3. Zmiana rezerwacji jest możliwa, o ile w nowym terminie Apartamenty Black&White mają do zaoferowania miejsca w innym bądź tym samym apartamencie. Możliwość zmiany rezerwacji należy potwierdzić z Apartamenty Black&White. O ile zmiana rezerwacji nie wiąże się z podwyższeniem standardu apartamentu, nie powoduje żadnych dodatkowych opłat.
 4. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż wskazana podczas rezerwacji potwierdzonej przez Apartamenty Black&White Klient zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za pobyt każdej nadprogramowej osoby. Jeżeli nie będzie możliwości przyjęcia tak dużej ilości osób, pobyt będą mogły odbyć osoby określone w ilości dokonanej w rezerwacji. W przeciwnym wypadku Apartamenty Black&White mają prawo zerwać umowę z zachowaniem kwoty wpłaconej zaliczki. O zmianie planów co do ilości osób najlepiej poinformować Apartamenty Black&White niezwłocznie ustalając możliwości poszerzenia rezerwacji.
 5. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego zameldowania Apartamenty Black&White nie zwracają płatności za niewykorzystany pobyt, chyba że zostało to wcześniej ustalone z Apartamenty Black&White.
 6. Apartamenty Black&White mogą w wyjątkowych, niezależnych od Apartamenty Black&White wypadkach anulować lub zmienić rezerwację. Zmiana powyższa polega na udostępnieniu Apartamentu o podobnych parametrach i lokalizacji. W przypadku braku akceptacji zamiany przez Klienta Apartamenty Black&White dokonują zwrotu 100% przedpłat na rachunek Klienta, o ile takie wystąpiły.

IV. Warunki płatności

 1. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty przedpłaty w terminie do 3 dni od jej złożenia, o ile była wymagana.
 2. Pozostała część płatności może być zrealizowana:
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji przed przyjazdem
  • gotówką w dniu przyjazdu
 3. Całość płatności musi być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu, chyba że inne rozliczenie zostanie ustalone z Apartamenty Black&White.
 4. Dodatkowo w dniu zakwaterowania Goście zobowiązani są do uiszczenia gotówką opłaty podatku miejskiego obowiązującego w mieście Gdynia w kwocie 2,26 zł za osobę za dobę.

V. Warunki pobytu

 1. Zameldowanie w apartamencie możliwe jest od godziny 15.00. Wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 11.00. Ewentualne zmiany w powyższych godzinach możliwe są po ustaleniu z Apartamenty Black&White w przypadku, gdy istnieje taka możliwość logistyczna. Przyjęcie Gości odbywa się 24 h na dobę, z zastrzeżeniem, że zameldowanie po godzinie 22.00 musi być wcześniej ustalone a Apartamenty Black&White. Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy, sms, What’s Up, w celu określenia dokładnej godziny przyjazdu, a w dniu przyjazdu kontakt na 1 godzinę przed zameldowaniem.
 2. W momencie przybycia do apartamentu Najemca zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości.
 3. Osoba dokonująca meldunku ma prawo do odmowy wydania apartamentu w przypadku, gdy Najemca:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 4. Klient jest zobowiązany do poinformowania Apartamenty Black&White o ewentualnych wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat. Wartość strat określają na podstawie kalkulacji Apartamenty Black &White. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu lub pilota do bramy pobierana jest opłata w wysokości 250,00 zł.
 5. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 8.00. Całkowicie zabronione jest palenie papierosów w Apartamentach, organizowanie głośnych imprez, łamanie zasad przeciwpożarowych, BHP, niszczenie apartamentów, wyposażenia lub wynoszenie jakichkolwiek elementów wyposażenia.
 6. W przypadku rażącego naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu Apartamenty Black&White mają prawo do natychmiastowego zerwania umowy, poinformowania odpowiednich służb i wymagania natychmiastowego opuszczenia Apartamentu przez Gości.
 7. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może być traktowane jako wykroczenie z art. 51 par. 1 k.w. Zarówno Najemca, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów do Apartamenty Black&White. Zakłócenie ciszy nocnej stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu przez Apartamenty Black&White ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Apartamenty Black&White zatrzyma środki z tytułu zapłaty za pozostały do odbycia pobyt.
 8. Apartamenty Black&White nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Najemcy przedmiotów. Najemca zobowiązany jest do każdorazowego zamykania drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie, jak i podczas nieobecności, oraz do zamykania okien przed opuszczeniem mieszkania.
 9. W przypadku powiadomienia zarządcy Apartamenty Black&White przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu niniejszego regulaminu, (obowiązek zachowania ciszy nocnej, zakaz palenia, spowodowanie zniszczeń w apartamencie), Apartamenty Black&White mają prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Apartamenty Black&White ma prawo wejść do apartamentu w przypadku wystąpienia niekontrolowanych zakłóceń ze strony.
 10. Apartamenty Black&White nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
  • pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, oraz wokół niego
  • przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.)
  • hałasem z nieruchomości sąsiednich

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie zdarzeń losowych zagrażających innym mieszkańcom, samemu apartamentowi bądź budynkowi, w którym znajduje się mieszkanie Apartamenty Black&White zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu nawet pod nieobecność Najemcy.
 2. Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania apartamentów należy kierować na adres kontakt@apartamentygdynia.eu lub telefonicznie +48 608012485.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Apartamenty Black&White a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy według położenia wynajmowanej nieruchomości.